Organizare

Regulament de organizare și funcționare

Icon

HOT 98 2019 ROF 22.18 MB 274 downloads

Organigrama

Icon

HOTARAREA NR. 43 / 2022 1.60 MB 129 downloads

Icon

HOTARAREA NR. 11/ 2022 1.75 MB 50 downloads

 • Primar: Ioan Gârbacea
 • Viceprimar: Drugan Petru
 • Secretar general: Popa Dumitru
 • Compartiment audit intern
 • Compartiment buget contabilitate:
  • Inspector: Dutia Nicoleta Juliana
  • Inspector: Enache Cristina Loredana

Atribuții:

  1. Elaboreaza si fundamenteaza propunerea de buget propriu avand in vedere necesarul de fonduri pentru   desfasurarea in bune conditii a activitatilor si obiectivelor Primariei Halchiu.
  2. Primeste de la compartimentele de specialitate documentele in vederea efectuarii platilor.
  3. Verifica documentele de plata emise de compartimentele de specialitate.
  4.  Intocmeste necesarul de fonduri lunar.
  5.  Urmareste incadrarea cheltuielilor in limitele aprobate prin buget si respecta destinatia   creditelor  deschise
  6. Transmite la trezorerie ordinele de plata in vederea efectuarii viramentelor catre beneficiar-  persoane  juridice.
  7. Transmite la banci ordinele de plata in vederea efectuarii viramentelor catre beneficiar-  persoane fizice.
  8. Solicita si primeste de la trezorerie si banci extrasele de cont, care atesta virarea sumelor catre beneficiar.
  9. Intocmeste lunar contul de executie bugetara
  10. Colaboreaza cu compartimentele de specialitate pentru compensarea debitelor din  obligatiile de plata (intocmirea documentelor necesara)
  11. Inregistreaza angajamentele legale si angajamentele de plata (ordonantarea platii) in  conformitate cu OMFP 1792/2002.
  12. Inregistreaza contabil disponibilul pe baza extrasului primit
  13. Asigura evidenta operativa a debitelor constatate in Registrul debitorilor si urmareste recuperarea acestora prin  mijloacele legale in vigoare
  14. Exercita controlul financiar preventin propriu conform prevederilor OUG nr. 119/1999,   OUG  nr. 522/2003,  cu modificarile si completarile ulterioare
  15. Intocmeste darea de seama contabila trimestriala si bugetul de venituri si cheltuieli
  16. Urmareste incasarea veniturilor bugetului local constituind impozite,  taxe si contributii  prevazute de lege precum si taxe speciale aprobate prin Hotarari ale Consiliului Local
  17. Analizeaza, solicita si repartizeaza sumele alocate de la bugetul de stat pentru   finantarea  institutilor de invatamant, asistenta sociala, energie termica,echilibrarea bugetului local
  18. Intocmeste referate pentru sedintele de Consiliu Local privind rectificarile de buget
  19. Centralizeaza si verifica in functie de documentatia depusa veniturile fondurilor externe  nerambursabile
  20. Centralizeaza veniturile evidentiate in afara bugetului local
  21. Pregateste, fundamenteaza si intocmeste bugetul local
  22. Verifica, intocmeste, vireaza ordinele de plata de orice natura
  23. Intocmeste situatia centralizatoare privind salariile pentru scoala, primarie, centru   social,   biblioteca, etc
  24. Intocmeste notele contabile, formularele de declarare, angajamente, corectii plati, buget  si adrese DGRFP in  programul Forexbug
 1.  
 • Compartiment taxe și impozite locale
  • Referent: Muntean Elena Valeria
  • Inspector: Porancea Roxana Maria

Atribuții:

  1. Raspunde de constatarea, stabilirea si urmărirea incasarea impozitelor si taxelor prevăzute de lege, datorate de persoanele juridice si fizice care detin bunuri impozabile sau taxabile pe teritoriul comunei  pe baza documentelor depuse de acestia.
  2. Preia declaratiile de impozite si taxe, persoane juridice, asigurând verificarea acestora potrivit reglementarilor legale in vigoare.
  3. Tine evidenta debitelor din impozite si taxe datorate de persoane juridice si fizice raspunde de modificarea debitelor   conform declaratiilor depuse, analizează fenomenele rezultate din legislatei fiscale si informează primarul  asupra problemelor deosebite, propunând  modificările  ce se impun.
  4. Raspunde de efectuarea impunerii din oficiu in cazul contribuabililor care nu si-au corecta in urma instiintarilor, declaratia depusa initial, precum si in cazul contribuabililor care nu au  depus declaratii si emite deciziile de impunere din oficiu.
  5. Raspunde de intocmirea actelor necesare executarii silite(instiintari de plata, somatii, titluri executorii, popriri bancare) pentru contribuabilii persoane juridice dupa expirarea termenelor scadente de plata conform legii si asigura transmiterea lor către contribuabili si unitătile bancare.  
  6. Efectuarea depunerii de numerar in Trezorerie
  7. Operatiuni de ridicare numerar
  8. Efectuarea evidentei registrelor de casa si a chitantierelor
  9. Raspunde de intocmirea, debitarea si urmarirea incasarii debitelor provenite din impozitul pe terenurile si cladirile concesionate, inchiriate sau date in administrare prezentand, trimestrial, situatia cu debitele restante si masurile care s-au luat pentru incasarea acestora
  10. Intocmirea, dupa caz, a adeverintelor, certificatelor de atestare fiscala precum si a altor documente solicitate in baza legii de catre contribuabili
  11. Tine evidenta Registrului de Rol Nominal Unic cu toate datele impuse de reglementarile in vigoare.(Codul Fiscal)
  12. Instiinteaza contribuabilii asupra erorilor de identificare existente in declaratiile depuse;
  13. Identifica contribuabilii care nu au depus declaratii fiscale si ii instiinteaza despre obligatiile declarative ce le revin potrivit legii;
  14. Raspunde de comunicarea deciziilor de impunere contribuabililor;
  15. Inregistreaza in evidenta analitica impozitele, taxele, contributiilor si a altor venituri bugetare, rezultate din actele  de control pentru persoanele juridice.
  16. Intocmeste situatii statistice solicitate privind persoanele juridice, pe care le transmite conducerii Primariei;
  17. Intocmeste listele restante si de plusuri, pe tipuri de impozite, taxe etc. si alte venitur bugetare;
 • Compartiment achiziții publice și management de proiecte
  • Inspector: Pal Ildiko

Atribuții:

  1. Intreprinde demersurile necesare pentru inregistrarea/reinnoirea/recuperarea inregistrarii A.C. in SEAP sau recuperarea certificatului digital, daca este cazul;
  2. Elaboreaza si, după caz, actualizeaza, pe baza necesitatilor transmise de celelalte compartimente ale autoritatii contractante, strategia de contractare si programul anual al achizitiilor publice;
  3. Coordoneaza si contribuie la activitatea de elaborare a documentatiilor de atribuire pentru achizitiile publice ce vor fi derulate de autoritatea contractanta;
  4. Indeplineste obligatiile referitoare la publicitate;
  5. Aplica, deruleaza si finalizeaza procedurile de atribuire;
  6. Realizeaza achizitiile directe;
  7. Constituie si pastreaza dosarul achizitiei publice;
  8. Coordoneaza, organizeaza si deruleaza activitatea de identificare, selectare si procurare a surselor informationale privitor la Programele U.E. sau a altor surse externe/interne de finantare nerambursabila;
  9. Colaboreaza cu Asociatia Metropolitana Brasov(AMB) si Asociatia Agentia de Dezvoltare Durabila a Judetului Brasov (ADDJB) in vederea accesarii si dezvoltarii de proiecte;
  10. Coordoneaza activitatea de implementare a proiectelor cu finantare nerambursabila – management de proiect;
  11. Intocmeste si transmite catre Ministerul Dezvoltarii Regionale, Administratiei Publice si Fondurilor Europene solicitarile de finantare din cadrul Programului National de Dezvoltare Locala;
  12. Organizeaza si deruleaza activitatea de implementare a proiectelor aprobate spre finantare din cadrul Programului National de Dezvoltare Locala;
  13. Organizeaza si deruleaza activitatea de implementare a proiectelor aprobate spre finantare din cadrul PNDR  – Strategia de dezvoltare locala GAL Tinutul Barsei. ;
 • Compartiment urbanism, amenajarea teritoriului și lucrari publice
  • Referent de specialitate: Moraru Marileana Anca

Atribuții:

  1. Tine evidenta si urmareste stadiul de elaborare si avizare a documentatiilor de urbanism si amenajare a teritoriului
  2. Stabileste orientarile generale privind amenajarea teritoriului comunal
  3. Urmareste respectarea Regulamentului General de Urbanism si a PUG-lui
  4. Asigura respectarea prevederilor legale privind monumentele istorice, cultural, de arhitectura si a zonelor protejate si initiaza studii privind conservarea si protejarea acestora
  5. Verifica cererile prin care se solicita certificate de urbanism, asigura elaborarea si intocmirea acestuia
  6. Verifica solicitarile de autorizatie de construire, desfiintare (certificatul de urbanism, documentatiile tehnice, avizele legale necesare), asigura elaborarea, intocmirea si eliberarea acestui act administrativ in conformitate cu OMLPAT nr.91/1991 cu modificarile si completarile ulteioare si a Legii nr.50/1991, republicata cu modificari si competari ulterioare
  7. Asigura elaborarea avizului Primariei Comunei Halchiu pentru Consiliul Judetean Braasov, in vederea elaborarii certificatelor de urbanism
  8. Tine evidenta constructiilor de pe raza Comunei Halchiu
  9. Raspunde de rezolvarea in termen cererilor, reclamatiilor, sesizarilor si propunerilor cetatenilor
  10. Periodic face control pe raza Comunei Halchiu, din oficiu / la cerere, privind disciplina in constructii, raportand deficientele constatate, masurile ce se impun si modul de finalizare a cazurilor
  11. Urmareste pastrarea specificului comunei in domeniul arhitecturii si urbanismului
  12. Participa la receptia lucrarilor cu titlu de investitii ale Primariei Halchiu
  13. Duce la indeplinire hotararile consiliului local si dispozitiile primarului referitoare la urbanism si tine cont de recomandarile organelor superioare de indrumare si control
  14. Elaboreaza rapoarte de specialitate pentru proiectele de hotarari din domeniul urbanismului, amenajarii teritoriului, autorizarea constructiilor, etc
  15. Inocmeste situatiile statistice cu datele necesare din documentele pe care le detine
 • Centrul social Sfântul Nicolae
  • Administrator: Tistuleasa Elena

Atribuții:

  1. Coordonarea si asigurarea intregului proces de ingrijire in vederea atingeri scopului Centrului Social in conformitate cu obiectivele, programul si standardele de calitate ale firmei;
  2. Functionarea corespunzatoare a Centrului din punct de vedere administrativ si managerial in conformitate cu politicile si strategiile sociale;
  3. Organizarea si coordonarea intregului proces de elaborare si aplicarea celor mai bune solutii administrative si economice pentru lucrari de investitii, pentru activitatea de ingrijire, asistenta sociala, intretinere si reparare a spatiilor locative si instalatiilor;
  4. Planifica activitatea in Centru Social in functie de planul de interventie stabilit, pentru a asigura realizarea integrala a indicatorilor cantitativi si calitativi stabiliti;
  5. Controleaza si monitorizeaza cazurile, fiind numit responsabil de caz;
  6. Organizeaza si controleaza activitatile de mentinere si dezvoltare a capacitatilor de cazare si coordoneaza folosirea corecta a resurselor financiare;
  7. Coordoneaza identificarea, introducerea si mentinerea sub control a proceselor incluse in sistemul calitatii;
  8. Organizeaza si conduce sedintele pentru armonizarea obiectivelor pe termen scurt si sincronizarea activitatilor in vederea realizarii in conditii optime a obiectivelor;
  9. Stabileste conform structurii organizatorice si a ROF sarcinile si responsabilitatile personalulu din subordine, in baza fiselor de post;
 1.  
 • Compartiment administrativ gospodăresc
 • Compartiment situații de urgență
  • Referent: Constantin Vasilica

Atribuții:

  1. Raspunde de organizarea si desfasurarea tuturor activitatilor de prevenire si interventie in situatii de urgenta, potrivit prevederilor legilor, regulamentelor, instructiunilor si ordinelor in vigoare.
  2. Opereaza si conduce actiunile echipelor si grupelor specializate a voluntarilor in caz de incendiu, avarii, calamitati naturale, inundatii, explozii si alte situatii de urgenta
  3. Planifica si conduce activitatile de intocmire, aprobare, actualizare, pastrare si de aplicare a documentelor operative, conform legii
  4. Asigura masuri organizatorice, materialele si documentele necesare privind instiintarea si aducerea personalului serviciului voluntar la sediul acestuia, in mod oportun, in cazul producerii unor urgente civile sau la ordin
  5. Intocmeste situatia cu mijloacele, aparatura, utilajele si instalatiile din localitate care pot fi folosite in situatii de urgenta pe care o actualizeaza permanent
  6. Intocmeste si actualizeaza permanent documentele operative ale serviciului, informand-ul pe primar de acestea
  7. Controleaza ca instalatiile, mijloacele si utilajele de stins incendii, celelalte materiale pentru interventii de pe teritoriul localitatii sa fie in stare de functionare si intretinute corespunzatoare
  8. Verifica modul de respectare a masurilor de prevenire in gospodariile populatiei, organizate de serviciile profesioniste pentru situatii de urgenta
  9. Are atributii pe linie PSI, instruieste lunar si opereaza in fisele de protectia muncii pentru functionarii publici  si pers. Contractual.
  10. Raspunde de organizarea si desfasurarea activitatii de transport scolar cu micobuzele primariei in calitate de coordonator transport

 

 • Compartiment registrul agricol
  • Inpector: Necula Daniela
  • Referent: Andrei Ion

Atribuții:

  1. Asigura consultanta agricola proprietarilor de teren in vederea cresterii animalelor, semanarii culturilor agricole si intretinerea acestor culturi agricole
  2. Informeaza cetatenii si urmareste respectarea normelor tehnice si a legislatiei in vigoare referitoare la combaterea bolilor si daunatorilor la plante si utilizarea pesticidelor.
  3. Sprijina activitatea producatorilor agricoli din localitate prin eliberarea documentatiei   specifice, elibereaza  adeverinte cu rol din reg. agricol
  4. Elibereaza certificatele de producator
  5. Intocmeste registrele agricole in care inscrie date cu privire la gospodariile populatiei,capul gospodariei si membrii ecesteia, terenurile pe care le detin sau le utilizeaza pe categorii de  folosinta, efectivele de animale pe specii si categorii, cladirile de locuit si celelalte constructii gospodaresti, mijloace de transport cu  tractiune animala si mecanica, utilaje  agricole.
  6. Face modificari in registrul agricol privind :
   • starea civila a persoanelor inscrise
   • schimbarea categoriei de folosinta a terenurilor, schimbarea titularului de teren
   • miscarea efectivelor de animale intervenita in cursul anului. 
  7. Raspunde la cererile, sesizarile si reclamatiile cetatenilor, institutiilor si societatilor  repartizate de conducerea  primariei, comunicand in termen modul de rezolvare.
  8. Consilieaza, verifica actele, ajuta la intocmirea Contractelor de arendare , prezinta contractele la registratura   pentru inregistrare, la secretar spre avizare si tine evidenta  acestora intr-un registru special, conform Codului  Civil.
  9. Asigura aplicarea corecta a legilor fondului funciar cu privire la restituirea si  reconstituirea  terenurilor solicitate de persoanele in drept
  10. Analizeaza cererile formulate privind reconstituirea dreptului de proprietate, prezentand propuneri pentru  rezolvarea lor in conformitate cu prevederile Legii fondului funciar si inaintarea lor spre validare Institutiei  Prefectului.
  11. Intocmeste procesele verbale de punere in posesie impreuna cu documentatia aferenta in vederea elaborarii  titlurilor de proprietate
  12. Efectueaza punerea in posesie prin delimitare in teren a dreptului de proprietate si  inmaneaza titlurile de  proprietate persoanelor indreptatite.
  13. Colaborare cu OCPI Brasov in vederea elaborarii titlurilor de proprietate
  14. Asigura consultanta agricola in vederea obtinerii unor subventii pentru animale si culturi  Agricole, intocmeste adeverinte pentru producatori necesare la APIA.
  15. Este membru in Comisia de evaluare a pagubelor la culturile agricole.
  16. Intocmeste situatiile statistice lunare, trimestriale si anuale privind datele din registrul  agricol.
  17. Este responsabila cu tinerea la zi a Registrului Agricol atat  pe suport hartie  cat si in format electronic. Verificarea concordantei datelor si a centralizarii lor.
 • Compartiment stare civilă
  • Inpector: Angelica Șchiopu

Atribuții:

  1. Completarea actelor de nastere ca urmare a inregistrarii sentinetelor judecatoresti ramase definitive si irevocabile de adoptie ale copiilor si eliberarea certificatelor corespunzatoare
  2. Completarea comunicarilor de mentiuni pentru copii adoptati si transmiterea spre operare la primariile de la locul nasterii in termen de 10 zile, operarea mentiuni in registrele pentru nastere ale Primariei  Halchiu pentru copii adoptati si nascuti in Brasov, transmiterea spre operare si la exemplarul II aflat la Consiliul Judetean Brasov
  3. Completarea actelor de nastere ca urmare a sentintelor judecatoresti de inregistrare tardiva a nasterii, ramase  definitive si irevocabila si eliberarea certificatelor de nastere corespunzatoare, trimiterea spre  operare a   mentiunilor la registrul II.
  4. Completarea actelor de nastere ca urmare a aprobarii DJCEP Brasov, a caror nastere s-a produs in strainatate si eliberarea certificatelor de nastere corespunzatoare
  5. Atribuire CNP  din listele de coduri precalculate, care se pastreaza si se arhiveaza in conditii de deplina securitate.
  6. Primirea, verificarea  si inregistrarea declaratiilor de casatorie date de catre soti in fata ofiterului de  stare  civila
  7. Intocmirea actelor de casatorie in registrele de stare civila, eliberarea certificatului de casatorie
  8. Indosarierea declaratiilor de casatorie, transcrierea in ordine cronologica si depunerea in arhiva de acte stare civila
  9. Completarea  si transmiterea comunicarilor de mentiuni de casatorie la primariile locurilor de nastere ale viitorilor soti, in termen de 10 zile de la oficierea casatoriei
  10. Primirea, inregistrarea, trimiterea spre aprobare la DJCEP Bv. a transcrierilor de casatorii efectuate in strainatate iar la primirea aprobarii eliberarea certificatului de casatorie pentru persoanele  cu domiciliul  in localitate
  11. Primirea si  inregistrarea  declaratiei de deces – eliberarea adeverintei de inhumare, a certificatului de  deces verificand actele prezentate
  12. Completarea si trimiterea mentiunilor de deces la primariile unde au fost inregistrate nasterile celor  decedati
  13. Completarea si trimiterea lunara a borderoului cu actele de identitate ale decedatilor la   SPCLEP  Codlea
  14. rea si trimiterea lunara a situatiei statistice privind ,nasterile, casatoriile, divorturile si decesele la Directia Judeteana de Statistica Brasov
  15. ompletarea actelor de deces ca urmare a aprobarii DJCEP Brasov  a cetatenilor decedati in strainatate si eliberarea certificatelor corespunzatoare
  16. Operarea comunicarilor de identificare facute de politie sau Parchet in registrele de stare civila pentru decedati intocmind mentiuni corespunzatoare si eliberarea certificatului de  deces corespunzator
  17. Eliberarea certificatelor de nastere, casatorie si deces in caz de pierdere sau deteriorare ale acestora la solicitarea persoanelor  inregistrate in comuna Halchiu
  18. Solicitarea prin corespondenta de la alte primarii a certificatelor de stare civila ale persoanelor domiciliate in Halchiu si solicita acest lucru
  19. Inscrierea declaratiilor de recunoastere ulterioara a copiilor si eliberarea certificatelor de nastere corespunzatoare
  20. Inscrierea sentintelor judecatoresti de incuvintare de nume ramase definitive si irevocabile si eliberarea certificatelor de nastere corespunzatoare
  21. Intocmirea dosarelor de schimbare de nume si inaintarea lor spre aprobare
  22. Primirea, inregistrarea, redactarea corespondentei primita de la organele locale ale administratiei de  stat si alte institutii (primarii, politie, DGEP Buc, notariate) intocmirea extraselor solicitate si  transmiterea  lor in termen.
  23. Redactarea raspunsurilor la sesizari ale petentilor adresate Serviciului de Stare Civila
  24. Eliberarea anexei 9 (dovezi din care rezulta daca s-a efectuat sau nu o inregistrare in registrele de stare  civila ale localitatii)
  25. Arhiveaza toata corespondenta pe stare civila
  26. Intocmeste anexa 24 privind deschiderea procedurii succesorala
  27. Inscrie in programul REVISAL toate modificarile intervenite in statutul salariatilor si transmite la ITM
  28. Tine evidenta actelor depuse in dosarele personale ale salariatiilor
  29. Opereaza in Registrul Electoral
  30. Completeaza datele in programul EDEMOS
  31. Are atributii pe linie SSD, instruieste lunar si opereaza in fisele de protectia muncii pentru functionarii publici  si pers.Contractual.
  32. Atributii pentru punerea in aplicatie a HCL Halchiu nr. 2/2007 privind inregistrarea vehiculelor care nu au  obligativitatea inmatricularii.
  33. Este persoana care are acces la dosarele profesionale și la consultarea dosarelor profesionale.
  34. Este persoana responsabilă de realizarea programelor de pregătire profesională și de gestionarea dosarelor profesionale.
 • Compartiment secretariat, relații cu publicul
  • Inspector: Iacob Carmen

Atribuții:

  1. Este la dispoziţia cetăţenilor, îndrumându-i în rezolvarea problemelor personale, sociale sau de interes general, încercând soluţionarea acestora pe loc, iar în cazul în care problemele necesită analize şi verificări din partea altor departamente ale primăriei, se dau solicitanţilor îndrumările necesare;
  2. Face tot posibilul pentru scurtarea timpului şi a efortului depus de cetăţean pentru rezolvarea problemei sale;
  3. Face tot posibilul pentru a evita stresul cetăţeanului, generat de cele mai multe ori de imposibilitatea lui de a depista modalitatea de obţinere a unor drepturi legale sau informaţii utile, îndrumându-l către departamentul (serviciul, compartimentul sau persoana) care îi poate rezolva problema;
  4. Executa lucrari de registratura generala(sortarea, inregistrarea, datarea, distribuirea)
  5. Asigură expedierea documentaţiilor, atunci când este obligatorie înmânarea acestora personal beneficiarului;
  6. Are obligaţia de a comunica, telefonic sau în scris, compartimentelor din cadrul primăriei, orice problemă apărută, care ţine de competenţa acestora, urmărind ca informaţiile pe care le furnizează să fie corecte şi actuale;
  7. Pune la dispoziţia cetăţenilor care solicită avizele şi acordurile elaborate de serviciile de specialitate ale aparatului executiv al primăriei, date şi informaţii privind documentaţia necesară obţinerii acestora;
  8. Informează cetăţenii asupra stadiului de soluţionare a lucrărilor, în termenul stabilit de lege;
  9. Asigură programarea la audienţele acordate de Primar, Viceprimar şi Secretar a cetăţenilor, a agenţilor economici şi a reprezentanţilor diferitelor instituţii particulare sau autorităţi publice, prin întocmirea notelor de audiere;
  10. Prezintă notele de audiere şefilor de departamente (direcţii, servicii), în vederea informării asupra problemelor semnalate de petenţi şi asigură asistenţa la audienţe, ţinând evidenţa acestora;
  11. Repartizează, pe serviciile de specialitate, toate reclamaţiile şi sesizările primite ;
  12. Primeşte, înregistrează şi ţine evidenţa reclamaţiilor şi sesizărilor primite prin linia telefonică a primăriei;
  13. Verifică conţinutul dosarului (pentru diverse solicitări) în momentul depunerii la primărie;
  14. Are obligaţia să precizeze, pentru informaţiile solicitate verbal, condiţiile şi formele în care are loc accesul la informaţiile de interes public şi poate furniza pe loc informaţiile solicitate;
  15. Răspunde de buna organizare şi desfăşurare a activităţii de primire, înregistrare şi rezolvare a petiţiilor care sunt adresate primăriei, prin îndrumarea acestora către compartimentele de specialitate, cu precizarea termenului de trimitere a răspunsului;
  16. Pune gratuit la dispoziţie formularele tip de redactare a petiţiilor şi a reclamaţiilor administrative;
  17. Indrumă cetăţenii care se adresează pentru rezolvarea unor probleme personale, civice sau sociale care nu intră în competenţa primăriei, către instituţiile în sarcina cărora revin.
  18. Convocarea prin note telefonice a consilierilor pentru participarea la sedintele Consiliului Local si ale comisiilor de specialitate;
  19. Asigura desfasurarea actiunilor de protocol prilejuite de vizite oficiale;
  20. Arhivarea si inventarierea pe termene de pastrare, conform Nomenclatorului arhivistic a documentelor create la nivelul serviciului.
  21. Atributii de documentare,selectarea documentelor, prezentarea documentelor prezentate sub forma de tabele, scheme, statistici , clasarea documentelor, organizarea si asigurarea unei bune functionari a arhivei unitatii ;
  22. Multiplicarea materialelor, dactilografierea folosind calculatorul , folosirea imprimantei calculatorului, utilizarea copiatoarelor (xeroxuri).
  23. Evidenta necesarului de consumabile si evidenta de personal prin condica de prezenta, intocmeste referate cu necesarul de rechizite pentru compartimentul de secretariat,tine evidenta delagatiilor,tine evidenta carburantilor 
 • Compartiment juridic
  • Jurist: Calancea Andra Ioana

Atribuții:

  1. Responsabila pentru procedura de vanzarea terenurilor agricole aflate in extravilanul comunei pe   Legea 17/2017
  2. Persoana de contact cu A.C.O.R. pentru implementarea si ducerea la indeplinire a masurilor dispuse  de acesta
  3. Intocmeste procedurile operationale si documentele in vederea implementarii si mentinerii sistemului de control intern managerial, urmarire pentru celelalte compartimente
  4. Intocmeste contractele de inchiriere , comodat si concesiune
  5. Manifesta solicititudine fata de cetateni si raspunde petitiilor adresate de acestia institutiei, cand solicitarile lor au caracter juridic
  6. Participa la licitatiile organizate de primaria Hălchiu
  7. Acorda sprijin la elaborarea proiectelor de hotarari a consiliului local precum si rapoarte de specialitate
  8. Prelucreaza actele normative publicate in monitorul oficial, aduce la cunostinta structurilor modificarile legislative cu implicatii asupra domeniului de activitate si informeaza cu privire la  modalitatea de aplicare
  9. Colaboreaza cu structurile aparatului de specialitate in vederea indeplinirii obiectivului general al Institutiei.
  10. Gestioneaza documentele din activitatea proprie si asigura pastrarea si arhivarea corespunzatoare
  11. Raspunde de indeplinirea corecta a sarcinilor incredintate pe cale ierarhica
  12. Acorda consultanta juridica compartimentelor din cadrul aparatului de specialitate al primarului, opinia sa fiind consultativa
  13. Solutioneaza reclamatiile,sesizarile,cererile adresate sau repartizate acesteia, cu respectareaprevederilor legale in vigoare
  14. Indeplineste orice alte atributii din sfera de activitate mentionate in legile din domeniu in vigoaresau  la solicitarea sefului ierarhic superior
  15. Elaborează proceduri formalizate, respectiv proceduri de sistem și proceduri operaționale privind gestionarea dosarelor profesionale.
 • Compartiment asistență socială
  • Referent: Laszlo Weltvalter-Helga
  • Asistent social: Bahnar Caroline-Isabela

Atribuții:

  1. Primeste si acorda consiliere solicitantilor in vederea completarii cererilor pentruacordarea   ajutorului incalzire,  a indemnizatiei de nastere , a  indemnizatiei de crestere copil  pana la  doi ani, alocatia de stat.
  2. Primeste , inregistreaza si transmite cererile pentru ajutorul de incalzire,a indemnizatiei de crestere copil pana la doi ani, stimulent de insertie.
  3. Efectueaza anchete sociale in vederea acordarii / neacordarii ajutorului de incalzire,alocatie de stat si suplimentare si a indemnizatiei de crestere copil pana la  doi ani.
  4. Verifica activitatea Centrului Social si esteinlocuitorul de drept al Administrator/coordonator Centru Social pe durata concediului medical / odihna
  5. Elaboreaza rapoarte lunare catre Agentia de Plati si Inspectie Sociala Brasov.
  6. Elaboreaza rapoarte lunare – incalzire catre Distri Gaz Brasov
  7. Elaboreaza anchetele sociale curente pentru DGASPC si Instantele de judecata.
  8. Intocmeste dispozitii , rapoarte privind ajutorul social si ajutoarele de incalzire.
  9. Efectueaza anchete sociale pentru alocatii.
  10. Intocmeste rapoarte statistice privind ajutoarele de incalzire.
  11. Intocmeste anchete sociale curente pentru protectia copilului, judecatorie, Birou Notarial.
  12. Operare PC lucrarile specifice serviciului.
  13. Primeste cereri personae cu handicap si transmite la Comisia de Evaluare a Persoanelor  Adulte cu Handicap Brasov, monitorizare activitate asistenti personali.
  14. Primeste cereri de indemnizatie lunara pentru ingrijirea copilului cu varsta de 3-7 ani , copil cu dizabilitati.
  15. Primeste cereri de acordaresprijin lunar pentru copii 2-3 ani, copil cu dizabilitati
  16. Primeste cereri pentru acordarea stimulentului educational sub forma de tichete sociale.
  17. Elaboreaza rapoarte lunare pentru acordarea tichetelor sociale.
  18. Responsabila cu gestionarea SIIR,va inregistra/ actualiza lunar in aplicatia informatica beneficiarii eligibili ai tichetelor sociale pentru gradinita
  19. Program POAD – Ajutoare alimentare
  20. Distribuie alimente conform Programului Operational AJUTORAREA PERSOANELORDEFAVORIZATE.
  21. Responsabila cu gestionarea SIIR,va inregistra/ actualiza lunar in aplicatia informatica beneficiarii eligibili ai tichetelor sociale pentru gradinita

 • Primar: Ioan Gârbacea
 • Viceprimar: Drugan Petru
 • Secretar general: Popa Dumitru
 • Compartiment audit intern
 • Compartiment buget contabilitate:
  • Inspector: Dutia Nicoleta Juliana
  • Inspector: Enache Cristina Loredana

Atribuții:

  1. Elaboreaza si fundamenteaza propunerea de buget propriu avand in vedere necesarul de fonduri pentru   desfasurarea in bune conditii a activitatilor si obiectivelor Primariei Halchiu.
  2. Primeste de la compartimentele de specialitate documentele in vederea efectuarii platilor.
  3. Verifica documentele de plata emise de compartimentele de specialitate.
  4.  Intocmeste necesarul de fonduri lunar.
  5.  Urmareste incadrarea cheltuielilor in limitele aprobate prin buget si respecta destinatia   creditelor  deschise
  6. Transmite la trezorerie ordinele de plata in vederea efectuarii viramentelor catre beneficiar-  persoane  juridice.
  7. Transmite la banci ordinele de plata in vederea efectuarii viramentelor catre beneficiar-  persoane fizice.
  8. Solicita si primeste de la trezorerie si banci extrasele de cont, care atesta virarea sumelor catre beneficiar.
  9. Intocmeste lunar contul de executie bugetara
  10. Colaboreaza cu compartimentele de specialitate pentru compensarea debitelor din  obligatiile de plata (intocmirea documentelor necesara)
  11. Inregistreaza angajamentele legale si angajamentele de plata (ordonantarea platii) in  conformitate cu OMFP 1792/2002.
  12. Inregistreaza contabil disponibilul pe baza extrasului primit
  13. Intocmeste darea de seama contabila trimestriala si bugetul de venituri si cheltuieli
  14. Analizeaza, solicita si repartizeaza sumele alocate de la bugetul de stat pentru   finantarea  institutilor de invatamant, asistenta sociala, energie termica,echilibrarea bugetului local
  15. Intocmeste referate pentru sedintele de Consiliu Local privind rectificarile de buget
  16. Centralizeaza si verifica in functie de documentatia depusa veniturile fondurilor externe  nerambursabile
  17. Centralizeaza veniturile evidentiate in afara bugetului local
  18. Pregateste, fundamenteaza si intocmeste bugetul local
  19. Verifica, intocmeste, vireaza ordinele de plata de orice natura
  20. Intocmeste situatia centralizatoare privind salariile pentru scoala, primarie, centru   social,   biblioteca, etc
  21. Intocmeste notele contabile, formularele de declarare, angajamente, corectii plati, buget  si adrese DGRFP in  programul Forexbug
 1.  
 • Compartiment taxe și impozite locale
  • Referent: Muntean Elena Valeria
  • Inspector: Porancea Roxana Maria

Atribuții:

  1. Raspunde de constatarea, stabilirea si urmărirea incasarea impozitelor si taxelor prevăzute de lege, datorate de persoanele juridice si fizice care detin bunuri impozabile sau taxabile pe teritoriul comunei  pe baza documentelor depuse de acestia.
  2. Preia declaratiile de impozite si taxe, persoane juridice, asigurând verificarea acestora potrivit reglementarilor legale in vigoare.
  3. Tine evidenta debitelor din impozite si taxe datorate de persoane juridice si fizice raspunde de modificarea debitelor   conform declaratiilor depuse, analizează fenomenele rezultate din legislatei fiscale si informează primarul  asupra problemelor deosebite, propunând  modificările  ce se impun.
  4. Raspunde de efectuarea impunerii din oficiu in cazul contribuabililor care nu si-au corecta in urma instiintarilor, declaratia depusa initial, precum si in cazul contribuabililor care nu au  depus declaratii si emite deciziile de impunere din oficiu.
  5. Raspunde de intocmirea actelor necesare executarii silite(instiintari de plata, somatii, titluri executorii, popriri bancare) pentru contribuabilii persoane juridice dupa expirarea termenelor scadente de plata conform legii si asigura transmiterea lor către contribuabili si unitătile bancare.  
  6. Efectuarea depunerii de numerar in Trezorerie
  7. Operatiuni de ridicare numerar
  8. Efectuarea evidentei registrelor de casa si a chitantierelor
  9. Raspunde de intocmirea, debitarea si urmarirea incasarii debitelor provenite din impozitul pe terenurile si cladirile concesionate, inchiriate sau date in administrare prezentand, trimestrial, situatia cu debitele restante si masurile care s-au luat pentru incasarea acestora
  10. Intocmirea, dupa caz, a adeverintelor, certificatelor de atestare fiscala precum si a altor documente solicitate in baza legii de catre contribuabili
  11. Tine evidenta Registrului de Rol Nominal Unic cu toate datele impuse de reglementarile in vigoare.(Codul Fiscal)
  12. Instiinteaza contribuabilii asupra erorilor de identificare existente in declaratiile depuse;
  13. Identifica contribuabilii care nu au depus declaratii fiscale si ii instiinteaza despre obligatiile declarative ce le revin potrivit legii;
  14. Raspunde de comunicarea deciziilor de impunere contribuabililor;
  15. Inregistreaza in evidenta analitica impozitele, taxele, contributiilor si a altor venituri bugetare, rezultate din actele  de control pentru persoanele juridice.
  16. Intocmeste situatii statistice solicitate privind persoanele juridice, pe care le transmite conducerii Primariei;
  17. Intocmeste listele restante si de plusuri, pe tipuri de impozite, taxe etc. si alte venitur bugetare;
  18. Asigura evidenta operativa a debitelor constatate in Registrul debitorilor si urmareste recuperarea acestora prin  mijloacele legale in vigoare
  19. Urmareste incasarea veniturilor bugetului local constituind impozite,  taxe si contributii  prevazute de lege precum si taxe speciale aprobate prin Hotarari ale Consiliului Local
 • Compartiment achiziții publice și management de proiecte
  • Inspector: Pal Ildiko

Atribuții:

  1. Intreprinde demersurile necesare pentru inregistrarea/reinnoirea/recuperarea inregistrarii A.C. in SEAP sau recuperarea certificatului digital, daca este cazul;
  2. Elaboreaza si, după caz, actualizeaza, pe baza necesitatilor transmise de celelalte compartimente ale autoritatii contractante, strategia de contractare si programul anual al achizitiilor publice;
  3. Coordoneaza si contribuie la activitatea de elaborare a documentatiilor de atribuire pentru achizitiile publice ce vor fi derulate de autoritatea contractanta;
  4. Indeplineste obligatiile referitoare la publicitate;
  5. Aplica, deruleaza si finalizeaza procedurile de atribuire;
  6. Realizeaza achizitiile directe;
  7. Constituie si pastreaza dosarul achizitiei publice;
  8. Coordoneaza, organizeaza si deruleaza activitatea de identificare, selectare si procurare a surselor informationale privitor la Programele U.E. sau a altor surse externe/interne de finantare nerambursabila;
  9. Colaboreaza cu Asociatia Metropolitana Brasov(AMB) si Asociatia Agentia de Dezvoltare Durabila a Judetului Brasov (ADDJB) in vederea accesarii si dezvoltarii de proiecte;
  10. Coordoneaza activitatea de implementare a proiectelor cu finantare nerambursabila – management de proiect;
  11. Intocmeste si transmite catre Ministerul Dezvoltarii Regionale, Administratiei Publice si Fondurilor Europene solicitarile de finantare din cadrul Programului National de Dezvoltare Locala;
  12. Organizeaza si deruleaza activitatea de implementare a proiectelor aprobate spre finantare din cadrul Programului National de Dezvoltare Locala;
  13. Organizeaza si deruleaza activitatea de implementare a proiectelor aprobate spre finantare din cadrul PNDR  – Strategia de dezvoltare locala GAL Tinutul Barsei. ;
  14. Exercita controlul financiar preventin propriu conform prevederilor OUG nr. 119/1999,   OUG  nr. 522/2003,  cu modificarile si completarile ulterioare
 • Compartiment urbanism, amenajarea teritoriului și lucrari publice
  • Referent de specialitate: Moraru Marileana Anca

Atribuții:

  1. Tine evidenta si urmareste stadiul de elaborare si avizare a documentatiilor de urbanism si amenajare a teritoriului
  2. Stabileste orientarile generale privind amenajarea teritoriului comunal
  3. Urmareste respectarea Regulamentului General de Urbanism si a PUG-lui
  4. Asigura respectarea prevederilor legale privind monumentele istorice, cultural, de arhitectura si a zonelor protejate si initiaza studii privind conservarea si protejarea acestora
  5. Verifica cererile prin care se solicita certificate de urbanism, asigura elaborarea si intocmirea acestuia
  6. Verifica solicitarile de autorizatie de construire, desfiintare (certificatul de urbanism, documentatiile tehnice, avizele legale necesare), asigura elaborarea, intocmirea si eliberarea acestui act administrativ in conformitate cu OMLPAT nr.91/1991 cu modificarile si completarile ulteioare si a Legii nr.50/1991, republicata cu modificari si competari ulterioare
  7. Asigura elaborarea avizului Primariei Comunei Halchiu pentru Consiliul Judetean Braasov, in vederea elaborarii certificatelor de urbanism
  8. Tine evidenta constructiilor de pe raza Comunei Halchiu
  9. Raspunde de rezolvarea in termen cererilor, reclamatiilor, sesizarilor si propunerilor cetatenilor
  10. Periodic face control pe raza Comunei Halchiu, din oficiu / la cerere, privind disciplina in constructii, raportand deficientele constatate, masurile ce se impun si modul de finalizare a cazurilor
  11. Urmareste pastrarea specificului comunei in domeniul arhitecturii si urbanismului
  12. Participa la receptia lucrarilor cu titlu de investitii ale Primariei Halchiu
  13. Duce la indeplinire hotararile consiliului local si dispozitiile primarului referitoare la urbanism si tine cont de recomandarile organelor superioare de indrumare si control
  14. Elaboreaza rapoarte de specialitate pentru proiectele de hotarari din domeniul urbanismului, amenajarii teritoriului, autorizarea constructiilor, etc
  15. Inocmeste situatiile statistice cu datele necesare din documentele pe care le detine
 • Centrul social Sfântul Nicolae
  • Administrator: Tistuleasa Elena

Atribuții:

  1. Coordonarea si asigurarea intregului proces de ingrijire in vederea atingeri scopului Centrului Social in conformitate cu obiectivele, programul si standardele de calitate ale firmei;
  2. Functionarea corespunzatoare a Centrului din punct de vedere administrativ si managerial in conformitate cu politicile si strategiile sociale;
  3. Organizarea si coordonarea intregului proces de elaborare si aplicarea celor mai bune solutii administrative si economice pentru lucrari de investitii, pentru activitatea de ingrijire, asistenta sociala, intretinere si reparare a spatiilor locative si instalatiilor;
  4. Planifica activitatea in Centru Social in functie de planul de interventie stabilit, pentru a asigura realizarea integrala a indicatorilor cantitativi si calitativi stabiliti;
  5. Controleaza si monitorizeaza cazurile, fiind numit responsabil de caz;
  6. Organizeaza si controleaza activitatile de mentinere si dezvoltare a capacitatilor de cazare si coordoneaza folosirea corecta a resurselor financiare;
  7. Coordoneaza identificarea, introducerea si mentinerea sub control a proceselor incluse in sistemul calitatii;
  8. Organizeaza si conduce sedintele pentru armonizarea obiectivelor pe termen scurt si sincronizarea activitatilor in vederea realizarii in conditii optime a obiectivelor;
  9. Stabileste conform structurii organizatorice si a ROF sarcinile si responsabilitatile personalulu din subordine, in baza fiselor de post;
 • Compartiment administrativ gospodăresc
 • Compartiment situații de urgență
  • Referent: Constantin Vasilica

Atribuții:

  1. Raspunde de organizarea si desfasurarea tuturor activitatilor de prevenire si interventie in situatii de urgenta, potrivit prevederilor legilor, regulamentelor, instructiunilor si ordinelor in vigoare.
  2. Opereaza si conduce actiunile echipelor si grupelor specializate a voluntarilor in caz de incendiu, avarii, calamitati naturale, inundatii, explozii si alte situatii de urgenta
  3. Planifica si conduce activitatile de intocmire, aprobare, actualizare, pastrare si de aplicare a documentelor operative, conform legii
  4. Asigura masuri organizatorice, materialele si documentele necesare privind instiintarea si aducerea personalului serviciului voluntar la sediul acestuia, in mod oportun, in cazul producerii unor urgente civile sau la ordin
  5. Intocmeste situatia cu mijloacele, aparatura, utilajele si instalatiile din localitate care pot fi folosite in situatii de urgenta pe care o actualizeaza permanent
  6. Intocmeste si actualizeaza permanent documentele operative ale serviciului, informand-ul pe primar de acestea
  7. Controleaza ca instalatiile, mijloacele si utilajele de stins incendii, celelalte materiale pentru interventii de pe teritoriul localitatii sa fie in stare de functionare si intretinute corespunzatoare
  8. Verifica modul de respectare a masurilor de prevenire in gospodariile populatiei, organizate de serviciile profesioniste pentru situatii de urgenta
  9. Are atributii pe linie PSI, instruieste lunar si opereaza in fisele de protectia muncii pentru functionarii publici  si pers. Contractual.
  10. Raspunde de organizarea si desfasurarea activitatii de transport scolar cu micobuzele primariei in calitate de coordonator transport

 

 • Compartiment registrul agricol
  • Inspector: Noaghea Mihai 
  • Referent: Matei Alexandru Zoltan 

Atribuții:

  1. Asigura consultanta agricola proprietarilor de teren in vederea cresterii animalelor, semanarii culturilor agricole si intretinerea acestor culturi agricole
  2. Informeaza cetatenii si urmareste respectarea normelor tehnice si a legislatiei in vigoare referitoare la combaterea bolilor si daunatorilor la plante si utilizarea pesticidelor.
  3. Sprijina activitatea producatorilor agricoli din localitate prin eliberarea documentatiei   specifice, elibereaza  adeverinte cu rol din reg. agricol
  4. Elibereaza certificatele de producator
  5. Intocmeste registrele agricole in care inscrie date cu privire la gospodariile populatiei,capul gospodariei si membrii ecesteia, terenurile pe care le detin sau le utilizeaza pe categorii de  folosinta, efectivele de animale pe specii si categorii, cladirile de locuit si celelalte constructii gospodaresti, mijloace de transport cu  tractiune animala si mecanica, utilaje  agricole.
  6. Face modificari in registrul agricol privind :
   • starea civila a persoanelor inscrise
   • schimbarea categoriei de folosinta a terenurilor, schimbarea titularului de teren
   • miscarea efectivelor de animale intervenita in cursul anului. 
  7. Raspunde la cererile, sesizarile si reclamatiile cetatenilor, institutiilor si societatilor  repartizate de conducerea  primariei, comunicand in termen modul de rezolvare.
  8. Consilieaza, verifica actele, ajuta la intocmirea Contractelor de arendare , prezinta contractele la registratura   pentru inregistrare, la secretar spre avizare si tine evidenta  acestora intr-un registru special, conform Codului  Civil.
  9. Asigura aplicarea corecta a legilor fondului funciar cu privire la restituirea si  reconstituirea  terenurilor solicitate de persoanele in drept
  10. Analizeaza cererile formulate privind reconstituirea dreptului de proprietate, prezentand propuneri pentru  rezolvarea lor in conformitate cu prevederile Legii fondului funciar si inaintarea lor spre validare Institutiei  Prefectului.
  11. Intocmeste procesele verbale de punere in posesie impreuna cu documentatia aferenta in vederea elaborarii  titlurilor de proprietate
  12. Efectueaza punerea in posesie prin delimitare in teren a dreptului de proprietate si  inmaneaza titlurile de  proprietate persoanelor indreptatite.
  13. Colaborare cu OCPI Brasov in vederea elaborarii titlurilor de proprietate
  14. Asigura consultanta agricola in vederea obtinerii unor subventii pentru animale si culturi  Agricole, intocmeste adeverinte pentru producatori necesare la APIA.
  15. Este membru in Comisia de evaluare a pagubelor la culturile agricole.
  16. Intocmeste situatiile statistice lunare, trimestriale si anuale privind datele din registrul  agricol.
  17. Este responsabila cu tinerea la zi a Registrului Agricol atat  pe suport hartie  cat si in format electronic. Verificarea concordantei datelor si a centralizarii lor.
 • Compartiment stare civilă
  • Inspector: Angelica Șchiopu

Atribuții:

  1. Completarea actelor de nastere ca urmare a inregistrarii sentinetelor judecatoresti ramase definitive si irevocabile de adoptie ale copiilor si eliberarea certificatelor corespunzatoare
  2. Completarea comunicarilor de mentiuni pentru copii adoptati si transmiterea spre operare la primariile de la locul nasterii in termen de 10 zile, operarea mentiuni in registrele pentru nastere ale Primariei  Halchiu pentru copii adoptati si nascuti in Brasov, transmiterea spre operare si la exemplarul II aflat la Consiliul Judetean Brasov
  3. Completarea actelor de nastere ca urmare a sentintelor judecatoresti de inregistrare tardiva a nasterii, ramase  definitive si irevocabila si eliberarea certificatelor de nastere corespunzatoare, trimiterea spre  operare a   mentiunilor la registrul II.
  4. Completarea actelor de nastere ca urmare a aprobarii DJCEP Brasov, a caror nastere s-a produs in strainatate si eliberarea certificatelor de nastere corespunzatoare
  5. Atribuire CNP  din listele de coduri precalculate, care se pastreaza si se arhiveaza in conditii de deplina securitate.
  6. Primirea, verificarea  si inregistrarea declaratiilor de casatorie date de catre soti in fata ofiterului de  stare  civila
  7. Intocmirea actelor de casatorie in registrele de stare civila, eliberarea certificatului de casatorie
  8. Indosarierea declaratiilor de casatorie, transcrierea in ordine cronologica si depunerea in arhiva de acte stare civila
  9. Completarea  si transmiterea comunicarilor de mentiuni de casatorie la primariile locurilor de nastere ale viitorilor soti, in termen de 10 zile de la oficierea casatoriei
  10. Primirea, inregistrarea, trimiterea spre aprobare la DJCEP Bv. a transcrierilor de casatorii efectuate in strainatate iar la primirea aprobarii eliberarea certificatului de casatorie pentru persoanele  cu domiciliul  in localitate
  11. Primirea si  inregistrarea  declaratiei de deces – eliberarea adeverintei de inhumare, a certificatului de  deces verificand actele prezentate
  12. Completarea si trimiterea mentiunilor de deces la primariile unde au fost inregistrate nasterile celor  decedati
  13. Completarea si trimiterea lunara a borderoului cu actele de identitate ale decedatilor la   SPCLEP  Codlea
  14. rea si trimiterea lunara a situatiei statistice privind ,nasterile, casatoriile, divorturile si decesele la Directia Judeteana de Statistica Brasov
  15. ompletarea actelor de deces ca urmare a aprobarii DJCEP Brasov  a cetatenilor decedati in strainatate si eliberarea certificatelor corespunzatoare
  16. Operarea comunicarilor de identificare facute de politie sau Parchet in registrele de stare civila pentru decedati intocmind mentiuni corespunzatoare si eliberarea certificatului de  deces corespunzator
  17. Eliberarea certificatelor de nastere, casatorie si deces in caz de pierdere sau deteriorare ale acestora la solicitarea persoanelor  inregistrate in comuna Halchiu
  18. Solicitarea prin corespondenta de la alte primarii a certificatelor de stare civila ale persoanelor domiciliate in Halchiu si solicita acest lucru
  19. Inscrierea declaratiilor de recunoastere ulterioara a copiilor si eliberarea certificatelor de nastere corespunzatoare
  20. Inscrierea sentintelor judecatoresti de incuvintare de nume ramase definitive si irevocabile si eliberarea certificatelor de nastere corespunzatoare
  21. Intocmirea dosarelor de schimbare de nume si inaintarea lor spre aprobare
  22. Primirea, inregistrarea, redactarea corespondentei primita de la organele locale ale administratiei de  stat si alte institutii (primarii, politie, DGEP Buc, notariate) intocmirea extraselor solicitate si  transmiterea  lor in termen.
  23. Redactarea raspunsurilor la sesizari ale petentilor adresate Serviciului de Stare Civila
  24. Eliberarea anexei 9 (dovezi din care rezulta daca s-a efectuat sau nu o inregistrare in registrele de stare  civila ale localitatii)
  25. Arhiveaza toata corespondenta pe stare civila
  26. Intocmeste anexa 24 privind deschiderea procedurii succesorala
  27. Inscrie in programul REVISAL toate modificarile intervenite in statutul salariatilor si transmite la ITM
  28. Tine evidenta actelor depuse in dosarele personale ale salariatiilor
  29. Opereaza in Registrul Electoral
  30. Completeaza datele in programul EDEMOS
  31. Are atributii pe linie SSD, instruieste lunar si opereaza in fisele de protectia muncii pentru functionarii publici  si pers.Contractual.
  32. Atributii pentru punerea in aplicatie a HCL Halchiu nr. 2/2007 privind inregistrarea vehiculelor care nu au  obligativitatea inmatricularii.
  33. Este persoana care are acces la dosarele profesionale și la consultarea dosarelor profesionale.
  34. Este persoana responsabilă de realizarea programelor de pregătire profesională și de gestionarea dosarelor profesionale.
 • Compartiment secretariat, relații cu publicul
  • Inspector: Iacob Carmen

Atribuții:

  1. Este la dispoziţia cetăţenilor, îndrumându-i în rezolvarea problemelor personale, sociale sau de interes general, încercând soluţionarea acestora pe loc, iar în cazul în care problemele necesită analize şi verificări din partea altor departamente ale primăriei, se dau solicitanţilor îndrumările necesare;
  2. Face tot posibilul pentru scurtarea timpului şi a efortului depus de cetăţean pentru rezolvarea problemei sale;
  3. Face tot posibilul pentru a evita stresul cetăţeanului, generat de cele mai multe ori de imposibilitatea lui de a depista modalitatea de obţinere a unor drepturi legale sau informaţii utile, îndrumându-l către departamentul (serviciul, compartimentul sau persoana) care îi poate rezolva problema;
  4. Executa lucrari de registratura generala(sortarea, inregistrarea, datarea, distribuirea)
  5. Asigură expedierea documentaţiilor, atunci când este obligatorie înmânarea acestora personal beneficiarului;
  6. Are obligaţia de a comunica, telefonic sau în scris, compartimentelor din cadrul primăriei, orice problemă apărută, care ţine de competenţa acestora, urmărind ca informaţiile pe care le furnizează să fie corecte şi actuale;
  7. Pune la dispoziţia cetăţenilor care solicită avizele şi acordurile elaborate de serviciile de specialitate ale aparatului executiv al primăriei, date şi informaţii privind documentaţia necesară obţinerii acestora;
  8. Informează cetăţenii asupra stadiului de soluţionare a lucrărilor, în termenul stabilit de lege;
  9. Asigură programarea la audienţele acordate de Primar, Viceprimar şi Secretar a cetăţenilor, a agenţilor economici şi a reprezentanţilor diferitelor instituţii particulare sau autorităţi publice, prin întocmirea notelor de audiere;
  10. Prezintă notele de audiere şefilor de departamente (direcţii, servicii), în vederea informării asupra problemelor semnalate de petenţi şi asigură asistenţa la audienţe, ţinând evidenţa acestora;
  11. Repartizează, pe serviciile de specialitate, toate reclamaţiile şi sesizările primite ;
  12. Primeşte, înregistrează şi ţine evidenţa reclamaţiilor şi sesizărilor primite prin linia telefonică a primăriei;
  13. Verifică conţinutul dosarului (pentru diverse solicitări) în momentul depunerii la primărie;
  14. Are obligaţia să precizeze, pentru informaţiile solicitate verbal, condiţiile şi formele în care are loc accesul la informaţiile de interes public şi poate furniza pe loc informaţiile solicitate;
  15. Răspunde de buna organizare şi desfăşurare a activităţii de primire, înregistrare şi rezolvare a petiţiilor care sunt adresate primăriei, prin îndrumarea acestora către compartimentele de specialitate, cu precizarea termenului de trimitere a răspunsului;
  16. Pune gratuit la dispoziţie formularele tip de redactare a petiţiilor şi a reclamaţiilor administrative;
  17. Indrumă cetăţenii care se adresează pentru rezolvarea unor probleme personale, civice sau sociale care nu intră în competenţa primăriei, către instituţiile în sarcina cărora revin.
  18. Convocarea prin note telefonice a consilierilor pentru participarea la sedintele Consiliului Local si ale comisiilor de specialitate;
  19. Asigura desfasurarea actiunilor de protocol prilejuite de vizite oficiale;
  20. Arhivarea si inventarierea pe termene de pastrare, conform Nomenclatorului arhivistic a documentelor create la nivelul serviciului.
  21. Atributii de documentare,selectarea documentelor, prezentarea documentelor prezentate sub forma de tabele, scheme, statistici , clasarea documentelor, organizarea si asigurarea unei bune functionari a arhivei unitatii ;
  22. Multiplicarea materialelor, dactilografierea folosind calculatorul , folosirea imprimantei calculatorului, utilizarea copiatoarelor (xeroxuri).
  23. Evidenta necesarului de consumabile si evidenta de personal prin condica de prezenta, intocmeste referate cu necesarul de rechizite pentru compartimentul de secretariat,tine evidenta delagatiilor,tine evidenta carburantilor 
 • Compartiment juridic
  • Jurist: Calancea Andra Ioana

Atribuții:

  1. Responsabila pentru procedura de vanzarea terenurilor agricole aflate in extravilanul comunei pe   Legea 17/2017
  2. Persoana de contact cu A.C.O.R. pentru implementarea si ducerea la indeplinire a masurilor dispuse  de acesta
  3. Intocmeste procedurile operationale si documentele in vederea implementarii si mentinerii sistemului de control intern managerial, urmarire pentru celelalte compartimente
  4. Intocmeste contractele de inchiriere , comodat si concesiune
  5. Manifesta solicititudine fata de cetateni si raspunde petitiilor adresate de acestia institutiei, cand solicitarile lor au caracter juridic
  6. Participa la licitatiile organizate de primaria Hălchiu
  7. Acorda sprijin la elaborarea proiectelor de hotarari a consiliului local precum si rapoarte de specialitate
  8. Prelucreaza actele normative publicate in monitorul oficial, aduce la cunostinta structurilor modificarile legislative cu implicatii asupra domeniului de activitate si informeaza cu privire la  modalitatea de aplicare
  9. Colaboreaza cu structurile aparatului de specialitate in vederea indeplinirii obiectivului general al Institutiei.
  10. Gestioneaza documentele din activitatea proprie si asigura pastrarea si arhivarea corespunzatoare
  11. Raspunde de indeplinirea corecta a sarcinilor incredintate pe cale ierarhica
  12. Acorda consultanta juridica compartimentelor din cadrul aparatului de specialitate al primarului, opinia sa fiind consultativa
  13. Solutioneaza reclamatiile,sesizarile,cererile adresate sau repartizate acesteia, cu respectareaprevederilor legale in vigoare
  14. Indeplineste orice alte atributii din sfera de activitate mentionate in legile din domeniu in vigoaresau  la solicitarea sefului ierarhic superior
  15. Elaborează proceduri formalizate, respectiv proceduri de sistem și proceduri operaționale privind gestionarea dosarelor profesionale.
 • Compartiment asistență socială
  • Referent: Laszlo Weltvalter-Helga
  • Asistent social: Bahnar Caroline-Isabela

Atribuții:

  1. Primeste si acorda consiliere solicitantilor in vederea completarii cererilor pentruacordarea   ajutorului incalzire,  a indemnizatiei de nastere , a  indemnizatiei de crestere copil  pana la  doi ani, alocatia de stat.
  2. Primeste , inregistreaza si transmite cererile pentru ajutorul de incalzire,a indemnizatiei de crestere copil pana la doi ani, stimulent de insertie.
  3. Efectueaza anchete sociale in vederea acordarii / neacordarii ajutorului de incalzire,alocatie de stat si suplimentare si a indemnizatiei de crestere copil pana la  doi ani.
  4. Verifica activitatea Centrului Social si esteinlocuitorul de drept al Administrator/coordonator Centru Social pe durata concediului medical / odihna
  5. Elaboreaza rapoarte lunare catre Agentia de Plati si Inspectie Sociala Brasov.
  6. Elaboreaza rapoarte lunare – incalzire catre Distri Gaz Brasov
  7. Elaboreaza anchetele sociale curente pentru DGASPC si Instantele de judecata.
  8. Intocmeste dispozitii , rapoarte privind ajutorul social si ajutoarele de incalzire.
  9. Efectueaza anchete sociale pentru alocatii.
  10. Intocmeste rapoarte statistice privind ajutoarele de incalzire.
  11. Intocmeste anchete sociale curente pentru protectia copilului, judecatorie, Birou Notarial.
  12. Operare PC lucrarile specifice serviciului.
  13. Primeste cereri personae cu handicap si transmite la Comisia de Evaluare a Persoanelor  Adulte cu Handicap Brasov, monitorizare activitate asistenti personali.
  14. Primeste cereri de indemnizatie lunara pentru ingrijirea copilului cu varsta de 3-7 ani , copil cu dizabilitati.
  15. Primeste cereri de acordaresprijin lunar pentru copii 2-3 ani, copil cu dizabilitati
  16. Primeste cereri pentru acordarea stimulentului educational sub forma de tichete sociale.
  17. Elaboreaza rapoarte lunare pentru acordarea tichetelor sociale.
  18. Responsabila cu gestionarea SIIR,va inregistra/ actualiza lunar in aplicatia informatica beneficiarii eligibili ai tichetelor sociale pentru gradinita
  19. Program POAD – Ajutoare alimentare
  20. Distribuie alimente conform Programului Operational AJUTORAREA PERSOANELORDEFAVORIZATE.
  21. Responsabila cu gestionarea SIIR,va inregistra/ actualiza lunar in aplicatia informatica beneficiarii eligibili ai tichetelor sociale pentru gradinita

Angajări

Icon

PROCES VERBAL CU REZULTATELE FINALE 251.82 KB 60 downloads

Icon

ANUNT CONCURS DE RECRUTARE 1.90 MB 113 downloads

Sari la conținut